ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ — ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਵਾਲੀਆ

ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਉ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ

Read more