ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ – ਖਾਲਸਾ0

*ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਾਰੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰਤਾ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ *ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਪੁਲਿਸ

Read more